mobile-logo

למען איכות חיים

kayak-plygal

המשך החיים על כדור הארץ וקיומו של האדם בעתיד הם אתגר גדול העומד בפני הדור החיי היום בו. פעילותנו, משנה באופן מכוון את הסביבה הפיזית והביולוגית ליתר התאמה לצרכינו. לא היה בעובדה זו כדי להוות גורם לדאגה, אך הגענו למצב שבו השפעתנו על הסביבה כה גדולה שהיא מביאה לאפקטים סביבתיים שיקשה עלינו (טכנית ופיננסית) לתקן בעתיד.

הדעה השלטת היא שהעולם גדול ומסוגל לייצב מחדש כל הפרה של שיווי המשקל, אך אין זה כך. את התנהגות הסביבה אפשר לדמות לשיט בסירת קאיק. השייט יכול להטות את הסירה על צידה באופן הדרגתי ומבוקר, ולהשיבה חזרה לעמדה זקופה ללא בעיה ותחושה של אובדן שליטה. אך אם יטה אותה יתר על המידה הרי שהיא מתהפכת על פיה באופן פתאומי מבלי יכולת להשיבה לתנוחת שייט רצויה. סירה הפוכה נמצאת במצב יציב שיש צורך במאמצים רבים להופכה מחדש.

במושגי סביבה - שינויים הדרגתיים בתנאי הסביבה, הנראים כחסרי השפעה עשויים להוביל לשינוי פתאומי ובלתי הפיך בעתיד.האם אנחנו צריכים או שמה חייבים, לפעול, הן טכנולוגית והן פיננסית, לשימור סביבת חיות גם לדורות הבאים או לא? זו שאלה מוסרית (לא ביולוגית) שתקבע את עתיד החיים (האדם) עלי אדמות. על סמך המתרחש היום בעולם והירתמותם של אישים רבי השפעה, נראה שהתשובה היא כן, יש לפעול על מנת לאפשר את המשך החיים גם במחיר הקרבת חלק מהגשמת מאוויינו בחיינו. ב"פוליגל" הדברים ברורים, ולכן, פועל בה צוות "אקולוגי" שמטרתו להתאים את מוצרי החברה לשימוש "ירוק" בתחומים רבים: