mobile-logo

למען איכות חיים

"פוליגל" פועלת רבות בתוך הקהילה- היא עושה זאת בהגינות, כבוד לזולת, אמינות, ובעיקר בצניעות היאה לפעילות זו. עיקר הפעילות מתרכזת בתחום החינוך הממלכתי, הספורט האזורי, ההנצחה  ועזרה לנזקקים.

בתחום הסביבה- תרמה "פוליגל" לבניית מרכז לימוד טכנולוגיות עיבוד מזון בימי קדם שהוקם  בשמורת הטבע "עמק השלום" בהרי מנשה. היא תורמת ממוצריה לפעילות לימודית במוסדות החינוך והאוניברסיטאות.