mobile-logo

למען איכות חיים

לטיפול במוצרי פסולת פנים רבות. ראשית יש להקצות שטחים יקרים לאחסון וטיפול בהם. שנית הם דורשים אנרגיה רבה של כלים מכאניים כבדים, רכבי הובלה ועוד לתפעולם.
מחזור חייהם של לוחות "פוליגל" הוא בן 15-20 שנה, והם ממוחזרים במלואם (95%) בתעשיות הפלסטיק השונות, ובכך מקטינים את העומס על אתרי פינוי פסולת העמוסים דיים, ובעתיד אך יגבר העומס עליהם.
ניקיונם במים בלבד, וללא צורך בתחזוקה נוספת, מביאים באופן עקיף להקטנת זיהום אוויר ומים.