mobile-logo

למען איכות חיים

חשיפה לקרינת UV תורמת להגברת הופעתן של מחלות שמחוללן פגמים בחומר התורשתי (כגון סרטן) עצמו או בתהליכים הרבים בו הוא משתתף.  יחד עם זאת לא ניתן להתנזר מחשיפה לשמש לאורך זמן, ובכך להימנע מחלק ממנעמי החיים.

לוחות "פוליגל" חוסמים כליל מעבר קרינת UV, ולכן הם אידיאלים לקירוי מתקנים בהם מתקיימת פעילות ציבורית מרובת משתתפים, וכן כהגנה על מוצרים רגישים.

בעקיפין, מניעת חשיפה לקרינה, מביאה לחיסכון ענק במשאבים ציבוריים לשרותי בריאות ומפגעים סביבתיים שמערכת זו גורמת.