mobile-logo

למען איכות חיים

אוכלוסיית העולם גדלה בקצב מואץ המעמיד בספק את יכולתנו לספק מזון איכותי בשטחים ההולכים ומצטמצמים בהתמדה לטובת מגורים ושאר פעילויות האדם.

"פוליגל" פיתחה שורה של מוצרים מיוחדים לקירוי חממות, בתי גידול לדגים, ומפעלי טיפול בזבל בהמות המביאה להגברת התפוקה מצד אחד, והקטנת הצורך בשטחים לגידול מצד שני.