mobile-logo

תכנון הקונסטרוקציה

קונסטרוקציה לקירוי נושא עצמו מתאימה רק למבנים קמורים שאורך הקשת אינו עולה על 600 ס"מ, ורדיוסה קרוב לרדיוס המזערי המותר של הלוח. הקונסטרוקציה בנויה מאגדי גמלון וממרישי מסגרת, או מזחלות, אליהם מתחברים הלוחות.

הקונסטרוקציה התומכת ישירות בלוחות בנויה ממכלולי החיבור בהם קיים בסיס מאלומיניום   (MGL ,APC  ו-HSL).

עקרונות התכנון של הקונסטרוקציה התומכת בקירוי נושא עצמו:

א. יש למקם אגדים בקווי הגמלון של הקמרון.

ב.  יש למקם אגדים התומכים ישירות בפרופילי החיבור, במרחקים של עד 600 ס"מ זה מזה, במרחב שבין אגדי הגמלונים.

ג. יש למקם אלמנט קונסטרוקטיבי קולט  כגון מרזב, בקווי מסגרת תחתונים אליו יתחברו פרופילי החיבור.

ד. אורך מירבי של קשת הקמרון  יהיה 600 ס"מ .

ה. מנעד גובה הקשת המומלץ עבור לוחות ברוחב 105 ס"מ בהתאם למפתחי הקשת, כפי שמצוין בטבלה הבאה:

יישובים ד'
140 kg/m2
יישובים ג'
120 kg/m2
יישובים ב'
100 kg/m2
יישובים א'
75 kg/m2
עומס רוח מבנה הלוח ועוביו
גובה קשת מירביגובה קשת מזעריגובה קשת מירביגובה קשת מזעריגובה קשת מירביגובה קשת מזעריגובה קשת מירביגובה קשת מזערי(S) מפתח הקמרון (m)
1.50 0.78 1.50 0.65 1.50 0.55 1.50 0.40 3.00

PCSS 2L

8mm

    1.70 1.55 1.70 1.10 1.70 0.80 4.00
            1.15 1.15 5.00
0.82 0.50 0.82 0.42 0.82 0.36 0.82 0.30 3.00PCSS 2L
Titan Sky 10mm
1.10 1.00 1.10 0.82 1.10 0.70 1.10 0.52 4.00
        1.15 1.15 1.15 0.90 5.00
0.45 0.30 0.45 0.30 0.45 0.30 0.45 0.30 3.00PCSS 3L
Titan Sky
Selctogal 16mm
0.82 0.30 0.82 0.30 0.82 0.30 0.82 0.30 4.00
1.15 0.45 1.15 0.40 1.15 0.35 1.15 0.30 5.00

ו. במקומות בהם קיים חשש להצטברות שלג, יהיה רוחב הלוח בהתאם לזה המחושב עבור קונסטרוקציה נושאת למבני אגדים.