mobile-logo

תכנון הקונסטרוקציה

קונסטרוקציה נושאת מרישים מתאימה לקירוים שטוחים, קמורים, חלונות וקירות.

הקונסטרוקציה הבנויה מקורות ומסבכים שציר האורך שלהם מוצב בניצב לכיוון שיפוע הקירוי (כיוון זרימת המים).

בצורת קירוי זו נוצר מעין שתי וערב (grid) בין האגדים, המרישים ופרופילי החיבור שבין הלוחות. בקירות, מרישים הם התמיכות המוצבות במאוזן לקרקע.

בתכנון קונסטרוקציה תומכת ממרישים יש להקפיד על הדגשים הבאים:

א. שיפוע גג מזערי של 10% באזורים גשומים, ו- 45% באזורים מושלגים.


ב. המרחק המרבי המומלץ בין מרישים בקירוים שטוחים:

המרחק בין המרישים כתלות ברוחב הלוח (m)מבנה הלוח ועוביו (mm)
ישובים ד'
140 kg/m2
יישובים ג' 
120 kg/m2
יישובים ב'
  100kg/m2
יישבים א'
75kg/m2
עומס רוח
1.201.050.701.201.050.701.201.050.701.201.050.70רוחב הלוח (m)
0.57 0.63 0.95 0.65 0.72 1.07 1.00 0.82 1.20 0.90 0.97 1.15 PCSS 2L 6
0.74 0.79 1.03 0.83 0.87 1.15 0.88 0.96 1.25 1.03 1.10 1.25 PCSS 2L 8
0.78 0.83 1.07 0.85 0.91 1.20 0.93 1.00 1.35 1.08 1.14 1.30 PCSS 2L 10
0.82 0.85 1.10 0.90 1.00 1.25 1.00 1.05 1.40 1.10 1.20 1.30 Titan Sky 10
0.93 0.96 1.22 1.00 1.05 1.36 1.07 1.13 1.50 1.20 1.30 1.50 PCSS 3L 16
1.05 1.12 1.50 1.12 1.20 1.50 1.18 1.28 1.50 1.30 1.45 1.50 Titan Sky 16
0.88 0.91 1.13 0.93 1.00 1.30 1.04 1.10 1.45 1.18 1.25 1.40 Selectogal 16
1.43 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Thermogal 25

ג. המרחק המרבי המומלץ בין מרישים, בתחתית המדרון, בקירוים שטוחים תחת עומס שלג:

302010עובי הלוח (mm)גובה השלג (cm)
12.006.0012.0012.00אורך המדרון (m)
450225300150עומס שלג בהפשרה (kg/m2)
0.29 0.57 0.47 0.75 8 PCSS 2L
0.34 0.60 0.50 0.82 10 PCSS 2L
0.53 0.75 0.67 0.90 16 PCSS 3L
0.58 0.78 0.82 0.95 Selectogal
0.66 0.92 0.90 1.12 Titan Sky
0.90 1.25 1.12 1.20 25 Thermogal

ד. המרחק המומלץ בין מרישים בקירוים קמורים:

מרחק בין מרישים (cm)זווית שיפוע הקמר (°)
60-80** 0-5*
80-90 6-10
90-110 11-15
110-120 16-90

* הזווית הנוצרת בנקודת המפגש בין המשיק לקשת בנקודת מיקום המריש, והמשך מיתר הקשת.

** רצוי למקם מריש בפסגת הקמר כדי להקל על מיקום הלוח הראשון בניצב לקו הרכס ופריסת שאר המרישים במבנה סימטרי בהמשך המדרונות.

ה. שיקולים נוספים המשפיעים על המרחק בין המרישים:

  1. המרחק בין המרישים צריך להתאים לאורך הפסיעה של מתקין ממוצע (מ- מטר אחד ועד 1.25 מ') כדי להקטין עלויות התקנה.
  2. המרחק בין המרישים קטן ככל שרדיוס הקמר קטן, כדי למנוע התיישרות הבסיסים בעת חיבורם למרישים והתרחקותם מקמר הלוח, דבר המקשה על חיבור הכיפות.