mobile-logo

תכנון הקונסטרוקציה

קונסטרוקציה המתאימה לקירוים שטוחים, קמורים, חלונות וקירות. הקונסטרוקציה בנויה מקורות או מסבכים בלבד, שציר האורך שלהם מוצב, במקביל לכיוון שיפוע הקירוי (כיוון זרימת המים). בקירות התמיכה תהיה של עמודים בלבד.

בקונסטרוקציה זו, מחוברים פרופילי החיבור, על האגדים או העמודים, כך שלוח בודד מקרה שטח הנתון בין שתי תמיכות סמוכות. סידור זה משווה לקירוי מראה נקי למתבונן מלמטה ומחזיתות המבנה.

בתכנון קונסטרוקציה נושאת אגדים או עמודים יש להקפיד על הדגשים הבאים:


א. שיפוע גג מזערי של 10% באזורים גשומים, ו- 45% באזורים מושלגים.

 

ב. המרחק, המרבי המומלץ, בין אגדים בקירוים שטוחים, תחת עומסי רוח כלליים (חיוביים ושלילים) יהיה כפי המופיע בטבלה הבאה:

יישובים ד'
140 kg/m2
יישובים ג'
120 kg/m2
יישובים ב'
100 kg/m2
יישובים א'
75 kg/m2
עובי הלוח (mm)מבנה הלוח
48 53 58 65 8PCSS 2L
49 54 60 66 10
67 73 80 89 16PCSS 3L
80 86 95 106 Titan Sky
53 56 62 69 Selectogal
81 87 101 108 25Thermogal

ג. המרחק המרבי המומלץ בין אגדים בקירוים שטוחים תחת עומס שלג:

גובה השלג (cm)102030
אורך המדרון (m)3.0012.003.0012.003.006.0012.00
עומס שלג בהפשרה (kg/m2)37.515075300112.5225450
מבנה הלוחעובי הלוח (mm)       
PCSS 2L 8 1.10 0.50 0.70 0.38 0.60 0.40 0.31
PCSS 2L 10 1.12 0.55 0.77 0.42 0.63 0.45 0.35
PCSS 3L 16 1.20 0.85 1.00 0.42 0.65 0.50 0.42
Selectogal 0.90 1.05 0.53 0.85 0.61 0.44
Titan Sky 1.00 1.20 0.60 1.00 0.74 0.52
Thermogal25 1.20 0.63 1.10 0.90 0.55

 

 

 

 

 

 

 

 

ד. רדיוס ה"כיפוף הקר" המזערי של חלקי הקונסטרוקציה התומכת, הלוחות ומכלולי החיבור בקירוים קמורים:

Thermogal Triple ClipPCSS 3L
Titan Sky
Selectogal
PCSS 2L
Titan Sky
PCSS 2L מבנה הלוח
2516161086עובי הלוח (mm)
4.40 4.00 2.80 1.75 1.40 1.05 רדיוס כיפוף קר מזערי (m)
ה. המרחק המרבי המומלץ בין אגדים בקירוים קמורים:
יישובים ד'
140 kg/m2
יישובים ג'
120 kg/m2
יישובים ב'
100 kg/m2
יישובים א'
75 kg/m2
(h) גובה
הקמרון
(m)
(S) מפתח
הקמרון
(m)
עובי
הלוח
(mm)
מבנה הלוח
1.05 1.20 1.20 1.20 0.75 3.00 8PCSS 2L
0.95 1.05 m0.60
0.80 0.85 1.00 0.45
0.80 0.95 1.05 1.20 1.00 4.00
0.75 0.85 0.95 1.10 0.80
0.65 0.70 0.80 0.95 0.60
0.70 0.80 0.90 1.10 1.25 5.00
0.65 0.70 0.80 0.90 1.00
0.55 0.60 0.70 0.80 0.75
1.20 1.20 1.20 1.20 0.75 3.00 10PCSS 2L
Titan Sky
0.60
1.05 0.45
1.00 1.10 1.20 1.20 0.80 4.00
0.85 0.95 1.05 0.60
0.95 1.05 1.20 1.20 1.25 5.00
0.85 0.95 1.05 1.00
0.75 0.80 0.90 1.10 0.75
לא ניתן לא ניתן לא ניתן לא ניתן 0.75 3.00 16PCSS 3L
Titan Sky
Selectogal
0.60
1.20 1.20 1.20 1.20 0.40
1.20 1.20 1.20 120 0.80 4.00
0.60
1.05 1.05 1.05 1.20 1.25 5.00
1.20 1.20 1.20 1.00
0.75