mobile-logo

מכלול חיבור Easy Clip - ECP 2G
  • SHGC – הוא מקדם מעבר החום הסולרי בקרינה והולכה דרך מעטפת הבניין. המדד מציין את היחס בין כמות החום הנכנסת למבנה ובין סה"כ החום המופק ע"י השמש שמגיעה למעטפת.

לדוגמא: לוח במבנה PCSS 2L בעובי 8 מ"מ ובצבע פולישייד כסוף, יש מקדם מעבר חום סולרי של 0.29, שפירושו שרק 29% מכלל האנרגיה המגיע אליו מהשמש עובר לחלל המבנה.

 

  • Ufactor -  הוא מקדם מעבר חום בהולכה דרך מעטפת הבניין. המדד מציין את קצב אובדן החום דרך המעטפת.

לדוגמא: לוח במבנה Titan Sky בעובי 16 מ"מ מעביר רק - 2.08 w/m2 לכל מעלת צלזיוס הפרש בין טמפ' פנים המבנה וחוצו.
1w=0.24 cal/sec

 

  • מעבר אור – אחוז האור בתחום הנראה של הספקטרום העובר את הלוח מכלל האור בתחום הנראה המופץ ע"י השמש.

 

  • טמפרטורת שיווי המשקל התרמי- זו היא הטמפ' של פנים המבנה כאשר יש שיווין בין שטף החום הנכנס למבנה בכל דרך (קרינה, הולכה או הסעה) לבין שטף החום היוצא ממנו בכל דרך.

לחצו ESC לסגירה