mobile-logo

מכלול חיבור Hybrid Clip - APC
לוחות "פוליגל" מתארכים ומתכווצים עם שינוי הטמפ'.
מקדם ההתפשטות התרמית הקווית הוא  0.067 mm/m
לכל מעלת צלזיוס הפרש ביחס לטמפ' ששררה ביום ההתקנה.

לדוגמא - נניח שהטמפ' ביום ההתקנה הייתה 20 מעלות צלזיוס.
וביום החם ביותר הגיעה טמפרטורת הלוח ל- 50 מעלות צלזיוס.
אזי כל מטר בלוח יתארך ב- 0.067 x (50 - 20) = 2.01mm

לחצו ESC לסגירה