mobile-logo

גידולי שדה
img_3306_600.jpg

מוצרי פוליגל מאפשרים לחקלאות בימינו לספק את כמות המזון הדרושה, באיכות הדרושה לאוכלוסיה גדלה של בני אנוש מצד אחד, בשטחי חקלאות המצטמצמים מצד שני.

קירוי בלוחות בעובי 8,10 מ"מ מקטין את הפסדי החום עד פי שנים ויותר ביחס לקירוי ביריעות  PE או פאנלים גליים דקים. הוא ממתן את מנעד הטמפ' היממתי והעונתי בחממה. על ידי כך מושג קצב גידול מואץ ויבולים מוקדמים.

עיקר חשיבותו של קירוי לוחות פוליגל, הוא בהקטנת עלויות תפעול המבנה. מניסיוננו מושגות עלויות שוות בהקמה ותפעול החממה כעבור 3 שנים ומשם החיסכון בעלויות התפעול, פועל לטובת פוליגל, שקירויה מיועדים ל-15 עד 20 שנה.

לוחות "פוליגל" שקופים כולאים את קרינת האינפרה אדומה בתוך המבנה, ובכך מאפשרים צימוח גם במקומות קרים מאוד, מצד אחד. אותם לוחות מעבירים קרינת אור בתחום הדרוש לביצוע יעיל של תהליך הפוטוסינטזה על ידי הצמחים מצד שני.

לוחות בצבע פולימאט חושפים את כל נוף הצמח לאותה רמה של קרינה, בזכות יכולתם לפזר אור העובר דרכם.

בטבלה מעבר אור בתחום הנראה של הספקטרום, על פי תקן מדידה ASTM 1494 המתאים לחקלאות

מבנה הלוחעובי הלוח (מ"מ)מעבר אור לפי תקן מדידה 1494 (%)Uf - קצב אובדן חום חורפי  (°w/m2*C) 
PCSS 6 91.0 3.60
8 90.5 3.30 
10 90.4 3.00 
16 85.4 2.33
TSK 10 79.0 3.00

התוסף אנטי פוג (Anti Fog) המוסף ללוחות מונע טפטופם של מי עיבוי על העלים, והרטבה לא מבוקרת של מצעי הגידול. תופעות הגורמות למחלות צומח, בעודדם גידול פטריות וריקבון מהיר של עלים ושורשים.

מכלול חיבור HP מותאם להשתלבות עם לוחות דקים ולכן עדיף על שאר מכלולי החיבור.

"מגני שתילים" תוצרת "פוליגל" מפולי-פרופילן הם הפתרון בארץ ובעולם למניעת חבלה בשתיל הרך בשלבי השתרשותו באדמת היער.

לוחות ופאנלים:צבעים:מכלולי חיבור:תוספים מרחיבי תכונות:
PCSS 2L בעובי 6, 8, ו-10 מ"מ 8mmPCSSclearשקוף HCP אנטי פוג
  פולימאט